23/02 - DKM ĐỒNG BỊP NỮA ĐI

Con cò bé bé

Checker chuyên nghiệp
Đề đầu: Đít 7.
07,57,02,52,97,47,92,42.
Tham khảo: 77,87,37,73,67,76,71,17,12,86,68.

Đề: Chạm 0. Chạm 7/8.
BTD: 07,57,02,52,78,87,37,73

08,80,58,85,35,53,03,30,75,25,78,87,37,73,93,98,43,48,77,27,72,69,14,19,96,64,67,76,62,17,12,56,65,60,06,10,01,15,51.
Càng: Chạm 7.
757,702,202,207,707,257,
Bốn càng:
7757,7702,7202,7207,7707,7257,
2757,2702,2202,2207,2707,2257.

Đề Nhất: Đầu 7/6.
BTD: 67,61,17,12,87,78,37,73.
Tham Khảo:
78,73,28,23,79,74,29,24,68,60,63,13,18,67,62,17,12,77,72,27
Càng: 567,062,787,737,887,387.

Đầu Nhất: Đầu 8.
Btd: 89,34,39,84.
83,38,88,33,89,84,34,39
Tham khảo: 66,16,61,60,06,56,65.

Lô: 54, 74, 70, 60.
lô xiên 3: 560, 274, 670
Xiên 4: 54 74 70 60, 79 86 56 34, 18 04 90 98.
Mày nay ăn khá to rồi! Chúc mừng!
 
Top