Mới

Mới ra lò

Latest profile posts

Đôi khi những gì mình thấy khác với những gì người ta phải chịu. Chông chênh giữa hoa lệ. Hoa của người, còn lệ của riêng ta.
Top